HOMEBUTTON
U bevindt zicht hier: VOLKSHUISVESTING > Arbeidsmigranten
lijn

VOLKSHUISVESTING

 

SVU HEEFT TEN DOEL HET WERKZAAM
ZI
JN OP HET GEBIED VAN DE VOLKS-HUISVESTING EN HEEFT IN HET
BIJZONDER TOT TAAK:

Het huisvesten van woningzoekenden, met name zij die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht passende woonruimte te verwerven, waaronder minder vermogenden, kunstenaars en studenten.
------------------------------------------
Het stimuleren van (zelfstandig) hergebruik van kantoor- en/of andere bedrijfsruimten als woonruimte teneinde leegstand, verloedering, verrommeling, onnodig woon/werkverkeer en woon/studieverkeer en inefficiënt gebruik van natuur enproductiemiddelen tegen te gaan, evenals het op milieuvriendelijke wijze benutten van bestaande mogelijkheden om mensen te huisvesten in betaalbare woningen. Stichting Volkshuisvesting Utrecht tracht dit doel onder meer te bereiken door:
------------------------------------------
Het bouwen, het kopen of op andere wijze verkrijgen, verbouwen en inrichten, al dan niet voor eigen rekening, van bruikbare woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het stichten en in stand houden, beheren, verhuren en verkopen van woningen, alsmede andere goederen in het belang van de volkshuisvesting.
------------------------------------------
Het verbeteren en zonodig vervangen van woningen en het stichten van voor eigen woningbezit bestemde woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het aanhuren van gronden en gebouwen.
------------------------------------------
Het exploiteren van deze woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het verschaffen van stageplekken en opleidingen welke van belang kunnen zijn voor de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verstrekken van leningen en subsidies welke in het belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Alle overige activiteiten welke in belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verkrijgen van de hiervoor genoemde werkzaamheden noodzakelijke geldmiddelen.
------------------------------------------
Het aanwenden van alle wettige middelen tot gemeld doel, alles in de ruimste zin des woords.
------------------------------------------

ARBEIDSMIGRANTEN

Tijdelijk Volkshuisvesting

Stichting Volkshuisvesting biedt perspectief op het gebied van huisvesting seizoensmedewerkers en arbeidsmigranten in Utrecht

SVU regelt zaken die van invloed zijn op het huisvesten van arbeids-migranten bij o.a. agrarische bedrijven. Het beleid geeft onder andere inzicht in de te volgen procedures, de regels die van toepassing zijn op de huisvesting en de doelstelling van het beleid.

De huisvesting van arbeidsmigranten heeft recentelijk veel aandacht gekregen in Nederland. Het openstellen van Europese grenzen voor arbeidsmigratie is van invloed op een lokale gemeenschap. De economische drijfveer die aan de grondslag van arbeidsmigratie ligt, zal niet op korte termijn verdwijnen.
Zolang binnen Europa sprake is van grote inkomensverschillen tussen de lidstaten zal arbeidsmigratie in trek blijven.
Het mogelijk maken van vrij verkeer van personen tussen lidstaten in de Europese Unie, heeft de mogelijkheid om tijdelijk in het buitenland aan het werk te gaan vergemakkelijkt. Het is verstandig om als gemeente beleid te formuleren voor de huisvesting van deze potentiële nieuwkomers. Door de aard van de migratie zijn de arbeidsmigranten hier vaak tijdelijk.
De inkomsten vloeien terug naar het land van herkomst en er wordt geen basis gelegd voor een leven in Nederland.
Niet voor alle arbeidsmigranten zijn deze factoren van toepassing. Huisvesting is een probleem in de gevallen waar deze factoren wel spelen. Daarbij ontstaan gevaarlijke situaties door illegale bewoning of door overmatige bewoning. Niet zelden is er ook sprake van onrechtmatige tewerkstelling, illegaal verblijf door illegale vreemdelingen (niet EU-landen), witwaspraktijken, sociale fraude, belastingfraude, uitbuiting en mensenhandel.

 

KORT LIJNTJE

 

 

zeshoek

STICHTING
VOLKSHUISVESTING
UTRECHT


Weverstedehof 12a
3431 HR Nieuwegein