HOMEBUTTON
U bevindt zich hier: DOELSTELLING > Transformatie
lijn

VOLKSHUISVESTING

 

SVU HEEFT TEN DOEL HET WERKZAAM
ZI
JN OP HET GEBIED VAN DE VOLKS-HUISVESTING EN HEEFT IN HET
BIJZONDER TOT TAAK:

Het huisvesten van woningzoekenden, met name zij die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht passende woonruimte te verwerven, waaronder minder vermogenden, kunstenaars en studenten.
------------------------------------------
Het stimuleren van (zelfstandig) hergebruik van kantoor- en/of andere bedrijfsruimten als woonruimte teneinde leegstand, verloedering, verrommeling, onnodig woon/werkverkeer en woon/studieverkeer en inefficiënt gebruik van natuur enproductiemiddelen tegen te gaan, evenals het op milieuvriendelijke wijze benutten van bestaande mogelijkheden om mensen te huisvesten in betaalbare woningen. Stichting Volkshuisvesting Utrecht tracht dit doel onder meer te bereiken door:
------------------------------------------
Het bouwen, het kopen of op andere wijze verkrijgen, verbouwen en inrichten, al dan niet voor eigen rekening, van bruikbare woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het stichten en in stand houden, beheren, verhuren en verkopen van woningen, alsmede andere goederen in het belang van de volkshuisvesting.
------------------------------------------
Het verbeteren en zonodig vervangen van woningen en het stichten van voor eigen woningbezit bestemde woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het aanhuren van gronden en gebouwen.
------------------------------------------
Het exploiteren van deze woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het verschaffen van stageplekken en opleidingen welke van belang kunnen zijn voor de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verstrekken van leningen en subsidies welke in het belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Alle overige activiteiten welke in belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verkrijgen van de hiervoor genoemde werkzaamheden noodzakelijke geldmiddelen.
------------------------------------------
Het aanwenden van alle wettige middelen tot gemeld doel, alles in de ruimste zin des woords.
------------------------------------------

TRANSFORMATIE

Van bestaande panden naar Volkshuisvesting

Stichting Volkshuisvesting Utrecht transformeert bestaande panden naar aantrekkelijke, energiezuinige panden in een veilige, goed bereikbare omgeving waardoor werk en ontspanning bij elkaar komen. Daar liggen volgens SVU de belangrijkste groeikansen voor de utiliteitsbouw. Dit soort kantoor- en bedrijfsgebouwen hebben de toekomst want ze hebben de voorkeur van potentiële huurders. Energiezuinige en goed per OV bereikbare panden kunnen gemiddeld een 6,5 procent hogere huurprijs vragen.

Transformatie lost een maatschappelijk probleem op. Een verwaarloosd of slecht functionerend gebouw staat leeg, maar met hergebruik maakt Stichting Volkshuisvesting Utrecht gebouwen duurzaam. Hergebruik geeft binding en betrokkenheid met het gebouw en de omgeving. Daarnaast is het fantastisch om de geschiedenis van de plek te laten herleven.

KORT LIJNTJE

 

 

zeshoek

STICHTING
VOLKSHUISVESTING
UTRECHT


Weverstedehof 12a
3431 HR Nieuwegein