HOMEBUTTON
U bevindt zicht hier: DE STICHTING > Links
lijn

VOLKSHUISVESTING

 

SVU HEEFT TEN DOEL HET WERKZAAM
ZI
JN OP HET GEBIED VAN DE VOLKS-HUISVESTING EN HEEFT IN HET
BIJZONDER TOT TAAK:

Het huisvesten van woningzoekenden, met name zij die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht passende woonruimte te verwerven, waaronder minder vermogenden, kunstenaars en studenten.
------------------------------------------
Het stimuleren van (zelfstandig) hergebruik van kantoor- en/of andere bedrijfsruimten als woonruimte teneinde leegstand, verloedering, verrommeling, onnodig woon/werkverkeer en woon/studieverkeer en inefficiënt gebruik van natuur enproductiemiddelen tegen te gaan, evenals het op milieuvriendelijke wijze benutten van bestaande mogelijkheden om mensen te huisvesten in betaalbare woningen. Stichting Volkshuisvesting Utrecht tracht dit doel onder meer te bereiken door:
------------------------------------------
Het bouwen, het kopen of op andere wijze verkrijgen, verbouwen en inrichten, al dan niet voor eigen rekening, van bruikbare woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het stichten en in stand houden, beheren, verhuren en verkopen van woningen, alsmede andere goederen in het belang van de volkshuisvesting.
------------------------------------------
Het verbeteren en zonodig vervangen van woningen en het stichten van voor eigen woningbezit bestemde woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het aanhuren van gronden en gebouwen.
------------------------------------------
Het exploiteren van deze woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het verschaffen van stageplekken en opleidingen welke van belang kunnen zijn voor de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verstrekken van leningen en subsidies welke in het belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Alle overige activiteiten welke in belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verkrijgen van de hiervoor genoemde werkzaamheden noodzakelijke geldmiddelen.
------------------------------------------
Het aanwenden van alle wettige middelen tot gemeld doel, alles in de ruimste zin des woords.
------------------------------------------

LINKS
VOLKSHUISVESTING

Algemeen

• De Nieuwe Kaart van Nederland - 2010-2030
Digitaal Museum van de Volkshuisvesting
• Feiten en cijfers over wonen - VROM
• Kwalitatieve woningregistratie 2000 (MVROM)
• Nul 20 - opinierend tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid
• Onderzoek naar Verenigingen van Eigenaren (MVROM)

Bouwen en verbeteren

• Aangepast bouwen - zoals voor gehandicapten en ouderen
• ArchiNed - 'De architectuursite van Nederland'
• Bouwbesluit Online (MVROM)
• Bouw Online - informatie van, voor en over de bouw
• Bouwweb
• Cobouw
• Klussen adviesplaats
• Monitor Nieuwe Woningen - Marktinformatie over
   nieuwbouw in Nederland

• Nationale Nieuwbouw site
• Nationale Renovatie Prijs
• Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
• Particulier Opdrachtgeverschap.nl
Stichting Bouwresearch
• Ventilatietoets - Nederlandse Woonbond
• Verbouwwijzer
• Werk in uitvoering - overzicht van woon-projecten van    woningcorporaties (Aedes)
• Wilde wonen weblog - o.a. over particulier
   opdrachtgeverschap

• Zakelijk internet voor branche en bedrijf: Bouwsector


Wonen


• Landelijke vereniging Centraal wonen
• Leefwijzer: informatie over wonen voor mensen met een    handicap
• Vereniging Landelijke Woonboten organisatie
• Waterleidingbesluit en Legionellapreventie


Woonlasten


Gemeentelijke tarieven: Atlas lokale woonlasten
• Huurbeleid 2002 (MVROM)
• Huurcommissie (MVROM)
• Huursubsidie (MVROM)
• Schulden.nl - over problemen met schulden en man hulp
• WoonEnergie - corporaties en zorginstellingen bieden lagere    energiekosten
• WOZ-informatiepunt - Informatie over Wet Onroerende
   Zaken

KORT LIJNTJE

 

 

zeshoek

STICHTING
VOLKSHUISVESTING
UTRECHT


Weverstedehof 12a
3431 HR Nieuwegein