HOMEBUTTON
U bevindt zicht hier: DE STICHTING > Speerpunten
lijn

VOLKSHUISVESTING

 

SVU HEEFT TEN DOEL HET WERKZAAM
ZI
JN OP HET GEBIED VAN DE VOLKS-HUISVESTING EN HEEFT IN HET
BIJZONDER TOT TAAK:

Het huisvesten van woningzoekenden, met name zij die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht passende woonruimte te verwerven, waaronder minder vermogenden, kunstenaars en studenten.
------------------------------------------
Het stimuleren van (zelfstandig) hergebruik van kantoor- en/of andere bedrijfsruimten als woonruimte teneinde leegstand, verloedering, verrommeling, onnodig woon/werkverkeer en woon/studieverkeer en inefficiënt gebruik van natuur enproductiemiddelen tegen te gaan, evenals het op milieuvriendelijke wijze benutten van bestaande mogelijkheden om mensen te huisvesten in betaalbare woningen. Stichting Volkshuisvesting Utrecht tracht dit doel onder meer te bereiken door:
------------------------------------------
Het bouwen, het kopen of op andere wijze verkrijgen, verbouwen en inrichten, al dan niet voor eigen rekening, van bruikbare woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het stichten en in stand houden, beheren, verhuren en verkopen van woningen, alsmede andere goederen in het belang van de volkshuisvesting.
------------------------------------------
Het verbeteren en zonodig vervangen van woningen en het stichten van voor eigen woningbezit bestemde woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het aanhuren van gronden en gebouwen.
------------------------------------------
Het exploiteren van deze woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het verschaffen van stageplekken en opleidingen welke van belang kunnen zijn voor de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verstrekken van leningen en subsidies welke in het belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Alle overige activiteiten welke in belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verkrijgen van de hiervoor genoemde werkzaamheden noodzakelijke geldmiddelen.
------------------------------------------
Het aanwenden van alle wettige middelen tot gemeld doel, alles in de ruimste zin des woords.
------------------------------------------

SPEERPUNTEN SVU

In kwalitatief opzicht staan in algemene zin de volgende doelen voorop:

Stimuleren van herstructurering en transformatie van de bestaande woningvoorraad, in combinatie met een forse kwaliteitsslag;

Stimuleren van de omvang en diversiteit van de nieuwbouwproductie: brede keuzemogelijkheden voor de woonconsument, minder ‘gemiddeld’ aanbod en meer ‘bijzonder’ aanbod, innovatief en consument gestuurd, ruimte bieden voor bijzondere woonwensen;

Zorgdragen voor kwetsbare groepen op de woningmarkt: goede mogelijkheden voor starters, door doorstroming en door bijzondere initiatieven, een gevarieerd aanbod voor ouderen, enz.;

Duurzame ontwikkelingen in de bouw;Koop en huur als gelijkwaardige initiatieven naast elkaar, in meer prijsklassen en meer kwaliteiten;
Inter- en euregionale woningmarkt ontwikkelingen actief volgen en consequenties verbinden aan veranderende markt-omstandigheden.

Aanpak

Wij streven naar het verbeteren van de kwaliteit onder meer middels ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing, woonruimteverdeling en wonen-welzijn-zorg. De Provincie Utrecht speelt daarbij een stimulerende, faciliterende en aanjagende rol.

KORT LIJNTJE

 

 

zeshoek

STICHTING
VOLKSHUISVESTING
UTRECHT


Weverstedehof 12a
3431 HR Nieuwegein