HOMEBUTTON
U bevindt zich hier: DOELSTELLING > Stimuleren hergebruik
lijn

VOLKSHUISVESTING

 

SVU HEEFT TEN DOEL HET WERKZAAM
ZI
JN OP HET GEBIED VAN DE VOLKS-HUISVESTING EN HEEFT IN HET
BIJZONDER TOT TAAK:

Het huisvesten van woningzoekenden, met name zij die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht passende woonruimte te verwerven, waaronder minder vermogenden, kunstenaars en studenten.
------------------------------------------
Het stimuleren van (zelfstandig) hergebruik van kantoor- en/of andere bedrijfsruimten als woonruimte teneinde leegstand, verloedering, verrommeling, onnodig woon/werkverkeer en woon/studieverkeer en inefficiënt gebruik van natuur enproductiemiddelen tegen te gaan, evenals het op milieuvriendelijke wijze benutten van bestaande mogelijkheden om mensen te huisvesten in betaalbare woningen. Stichting Volkshuisvesting Utrecht tracht dit doel onder meer te bereiken door:
------------------------------------------
Het bouwen, het kopen of op andere wijze verkrijgen, verbouwen en inrichten, al dan niet voor eigen rekening, van bruikbare woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het stichten en in stand houden, beheren, verhuren en verkopen van woningen, alsmede andere goederen in het belang van de volkshuisvesting.
------------------------------------------
Het verbeteren en zonodig vervangen van woningen en het stichten van voor eigen woningbezit bestemde woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het aanhuren van gronden en gebouwen.
------------------------------------------
Het exploiteren van deze woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het verschaffen van stageplekken en opleidingen welke van belang kunnen zijn voor de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verstrekken van leningen en subsidies welke in het belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Alle overige activiteiten welke in belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verkrijgen van de hiervoor genoemde werkzaamheden noodzakelijke geldmiddelen.
------------------------------------------
Het aanwenden van alle wettige middelen tot gemeld doel, alles in de ruimste zin des woords.
------------------------------------------

STIMULEREN
HERGEBRUIK

Waarom is hergebruik interessant?

Gebouwen bereiken uiteindelijk het einde van hun levensduur. Deze ‘levensduur’ kan op drie manieren opgevat worden:

Economische levensduur; hierna is het niet meer interessant om een materiaal, gebouwdeel of een gebouw te behouden.

Functionele levensduur; de mate waarin het gebouw voldoet aan de functie waarvoor het ontworpen is, is een belangrijk deel van de economische levensduur.

Technische levensduur; hierna is daadwerkelijk het einde bereikt. Het gebouw stort (bijna) in. Dit duurt vaak veel langer dan de economische levensduur.Het einde van een van deze drie kan aanleiding zijn om een gebouw te slopen. Aan het einde van de functioneel-economische levensduur is het einde van de technische levensduur vaak nog niet bereikt. Op dit moment zijn er een aantal mogelijkheden: Slopen en nieuw bouwen, blijven gebruiken met lagere kosten voor de gebruiker of transformatie. Bij leegstaande kantoorgebouwen is er meestal sprake van het einde van de functionele levensduur. Het einde van de technische levensduur is vaak nog lang niet bereikt. De vraag is hoe het zit met de economische levensduur?

Het transformeren van kantoorgebouwen tot woningen kan een meerwaarde opleveren. Deze panden kunnen, door het terugbrengen van de woonfunctie in centrumgebieden waar deze verdwenen is, bijdagen aan de levendigheid en de sociale veiligheid van de omgeving. De leegstaande kantoren kunnen natuurlijk ook worden gesloopt om nieuwe bouwlocaties te creëren. Er zijn echter een aantal redenen om dit niet te doen en de kantoorgebouwen juist (gedeeltelijk) te handhaven en ze te transformeren tot woningen. Vanwege duurzaamheid is hergebruik van belang. Zowel sloop als nieuwbouw zorgen namelijk voor bouwafval. Daarnaast voorkomt hergebruik een schoksgewijze verandering in de stedenbouwkundige structuur en blijft de geschiedenis van de omgeving afleesbaar. Ten slotte geldt dat het wonen in een verbouwd gebouw dat oorspronkelijk geen woonfunctie had zorgt voor een unieke woning. Waardoor deze woning populairder is bij potentiële huurders. Gezien de genoemde vraag naar studenten- en starterswoningen op locaties waar kantoren leegstaan is het interessant om deze twee ontwikkelingen bij elkaar te brengen. Op die manier is het wellicht mogelijk twee problemen tegelijk aan te pakken.

KORT LIJNTJE

 

 

zeshoek

STICHTING
VOLKSHUISVESTING
UTRECHT


Weverstedehof 12a
3431 HR Nieuwegein