STICHTING
VOLKSHUISVESTING
UTRECHT


Weverstedehof 12a
3431 HR Nieuwegein


HOMEBUTTON
U bevindt zich hier: DOELSTELLING > Tegengaan leegstand
lijn

VOLKSHUISVESTING

 

SVU HEEFT TEN DOEL HET WERKZAAM
ZI
JN OP HET GEBIED VAN DE VOLKS-HUISVESTING EN HEEFT IN HET
BIJZONDER TOT TAAK:

Het huisvesten van woningzoekenden, met name zij die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht passende woonruimte te verwerven, waaronder minder vermogenden, kunstenaars en studenten.
------------------------------------------
Het stimuleren van (zelfstandig) hergebruik van kantoor- en/of andere bedrijfsruimten als woonruimte teneinde leegstand, verloedering, verrommeling, onnodig woon/werkverkeer en woon/studieverkeer en inefficiënt gebruik van natuur enproductiemiddelen tegen te gaan, evenals het op milieuvriendelijke wijze benutten van bestaande mogelijkheden om mensen te huisvesten in betaalbare woningen. Stichting Volkshuisvesting Utrecht tracht dit doel onder meer te bereiken door:
------------------------------------------
Het bouwen, het kopen of op andere wijze verkrijgen, verbouwen en inrichten, al dan niet voor eigen rekening, van bruikbare woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het stichten en in stand houden, beheren, verhuren en verkopen van woningen, alsmede andere goederen in het belang van de volkshuisvesting.
------------------------------------------
Het verbeteren en zonodig vervangen van woningen en het stichten van voor eigen woningbezit bestemde woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het aanhuren van gronden en gebouwen.
------------------------------------------
Het exploiteren van deze woningen en gebouwen.
------------------------------------------
Het verschaffen van stageplekken en opleidingen welke van belang kunnen zijn voor de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verstrekken van leningen en subsidies welke in het belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Alle overige activiteiten welke in belang kunnen zijn van de hiervoor omschreven doelen.
------------------------------------------
Het verkrijgen van de hiervoor genoemde werkzaamheden noodzakelijke geldmiddelen.
------------------------------------------
Het aanwenden van alle wettige middelen tot gemeld doel, alles in de ruimste zin des woords.
------------------------------------------

TEGENGAAN
LEEGSTAND

Leegstand terugdringen

Stichting Volkshuisvesting Utrecht treft maatregelen om overmatige leegstand terug te dringen, bijvoorbeeld door woonbestemmingen niet meer om te zetten in kantoorbestemmingen en door kantoren te transformeren tot woningen.

Oorzaak leegstand

De oorzaak van de leegstand is vaak tweeledig: de nieuwbouw holde harder vooruit dan dat het aantal kantoorbanen groeide. Anderzijds willen huurders graag in nieuwbouw zitten die van alle moderne gemakken is voorzien en trekken weg van minder goede locaties.
Deze toenemende leegstand van kantoren en bedrijfspanden is voor Stichting Volkshuisvesting Utrecht het ultieme bewijs dat de utiliteitsbouwsector moet inzetten op renovatie, duurzaamheid en kwaliteit willen panden in de toekomst verhuurd zijn. Verduurzaming zal immers veel vaker over het transformeren van bestaande panden gaan.

Er is momenteel sprake van grote leegstand van kantoorgebouwen. Deze leegstand is deels structureel en deels conjunctureel. De economische veroudering van kantoorgebouwen gaat relatief snel.

Kantoororganisaties vertrekken naar hoogwaardige kantoorlocaties. Voornamelijk oudere kantoorpanden blijven leegstaan. Een bijkomend probleem voor de grote steden is de druk op de studenten- en startersmarkt. Er is enorm veel vraag naar woningen in dit segment. Mensen blijven langer in goedkopere woningen wonen waardoor er geen plaats vrijkomt voor starters op de woningmarkt. Gezien de genoemde vraag naar studenten- en starterswoningen op locaties waar kantoren leegstaan is het interessant om deze twee ontwikkelingen bij elkaar te brengen. Op die manier is het wellicht mogelijk twee problemen tegelijk aan te pakken. Stichting Volkshuisvesting Utrecht doet onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.

Doel

Stichting Volkshuisvesting Utrecht deed onderzoek naar de haalbaarheid voor de herontwikkeling van een leegstaand, verouderd kantoorpand. Na het analyseren van de locatie, gebouw en (nieuwe) doelgroep zal er onderzocht worden of de baten van de herontwikkeling hoger zijn dat de kosten. Als dit het geval is, is herontwikkeling in principe haalbaar. Er zullen verschillende varianten ontworpen worden om tot een optimaalherontwikkelingsplan te komen

Kantorenmarkt

Recente ontwikkelingen laten zien dat leegstand in kantoorgebouwen toeneemt. Deze leegstand is deels structureel en deels conjunctureel. Er is sprake van een relatief snelle economische veroudering van kantoorgebouwen. Bedrijven verhuizen veelal uit verouderde panden in het centrum van de stad naar nieuwere panden op een hoogwaardige locatie. De verouderde, incourante kantoorruimte, vaak slecht bereikbaar en met beperkte of geen parkeerruimte, komt daardoor leeg te staan.
Aangezien het aanbod van kantoorruimte momenteel veel groter is dan de vraag is de kans groot dat deze verouderde kantoorruimte lang leeg blijft staan. In dit geval is er sprake van structurele leegstand. Daarnaast is er momenteel door de recessie sprake van conjuncturele leegstand. Daarbij is de leegstand in principe tijdelijk. Echter, conjuncturele leegstand kan veranderen in structurele leegstand. De hoeveelheid conjunctureel leegstaande vierkante meters kantooroppervlak wordt nog vergroot door de ‘varkenscyclus’. Dit wil zeggen dat een aantal jaren geleden, toen het economisch goed ging, een te groot aantal nieuwe projecten is gestart. Hierdoor wordt nadat de vraag alweer is ingezakt, nog een grote hoeveelheid vierkante meters kantoren opgeleverd, waarvoor geen afzetmarkt meer is. De verwachting is dat de situatie op de kantorenmarkt niet op de korte termijn zal verbeteren. Om de leegstand tegen te gaan is het van belang dit verouderd vastgoed uit de kantorenmarkt te halen.

KORT LIJNTJE

 

 

zeshoek